සම්බන්ධ වන්න

Contact Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

නිල ලිපිනය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ කාර්ය සාධන බලකාය
සංවර්ධන හා විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය
ජනාධිපති කාර්යාලය
කොළඹ 01.
ckdu@presidentsoffice.lk

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

නම: අසේල ඉද්දවෙල මහතා
දුරකථන අංකය: 0114 354 620
ජංගම දුරකථන අංකය: 0777 718 880
ෆැක්ස්: 0114 354 697
ඊමේල් ලිපිනය: asela.iddawela@gmail.com

ජනාධිපති සහකාර ලේකම්

නම: ජී. බී. එම්. ලලිත් බණ්ඩාර
දුරකථන අංකය: 0114 354 620
ජංගම දුරකථන අංකය: 0718 232 897
ෆැක්ස්: 0114 354 697
ඊමේල් ලිපිනය: lalith@presidentsoffice.lk