වකුගඩු රෝග නිවාරණ කාර්ය සාධන බලකාය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ “මෛත්‍රී පාලනයක්… ස්ථාවර රටක්” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ, මෙරට වියළි කලාපයේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ව්‍යසනයක් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කොට ඇත. ඊට අදාළව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් හා සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය හා රෝගීන්ගේ සුභසාධනය උදෙසා කටයුතු කිරීම සඳහා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවා ඇත. දැනුම නතුකර ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම නිරවද්‍ය ක්‍රමවේදයන් යොදාගැනීම, රෝග වැලැක්වීම හා ප්‍රතිකාර ලබා දීම සහ පීඩාවට පත්වූවන්ගේ සුභසාධනය, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් මඟින් සහතික වීම අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සංවර්ධන හා විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

දැක්ම

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය තවදුරටත් වැලැක්වීම හා වකුගඩු රෝගීන්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන්ගේ සුභසාධනය.

මෙහෙවර

දැනුම නතුකර ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම, නිරවද්‍ය ක්‍රමවේදයන් යොදා ගැනීම, රෝග වැලැක්වීම හා ප්‍රතිකාර ලබාදීම සහ පීඩාවට පත් වුවන්ගේ සුභ සාධනය, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් මගින් සහතික වීම.