ජාතික වකුගඩු අරමුදල

මෙම අරමුදල රුපියල් ලක්ෂ 2කින් ඇරඹී 2016 දෙසැම්බර් මස වන විට රුපියල් මිලියන 460ක් ඉක්මවූ අරමුදලක් බවට පත්කර තිබේ.

මින් සිදුකරනු ලබන කාර්යයන් අතර,

  • අනුරාධපුර රෝහලේ නේවාසිකාගාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීම – ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 276
  • මහනුවර මහ රෝහලේ නේවාසිකාගාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීම  –  ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 326
  • ගිරාඳුරුකෝට්ටේ රෝහලේ නේවාසිකාගාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීම  –  ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 40
  • ජනාධිපති අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රධාන තැනක් ගනි.