අපගේ කාර්යභාරය

  • වකුගඩු රෝග නිවාරණයට අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සකස් කිරීම
  • වකුගඩු රෝග නිවාරණයට අදාළව අමාත්‍යාංශ, අධිකාරි, දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය
  • නීතිමය හා ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධව අවශ්‍ය සහයෝගී මැදිහත්වීම
  • පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම
  • සුපරීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය
  • පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම හා ප්‍රගති සමාලෝචනය

සක්‍රීය නිරීක්ෂණ දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම

Read more

රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම

Read more

සමීක්ෂණ, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

Read more

රෝග නිවාරණය සඳහා චර්යා ප්‍රවර්ධනය

Read more

රෝගියා, පවුල සහ ප්‍රජාව සඳහා සුභසාධනය

Read more

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර සහ පෝෂණය

Read more

පිරිසිදු පානීය ජලය සම්පාදනය

Read more

රෝගීන් පෙර හඳුනා ගැනීම (Screening)

Read more