ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය එක්ව පැවැත්වූ වැඩමුළුවේ වාර්තාව ජනාධිපතිට

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය එක්ව පැවැත්වූ වැඩමුළුවේ වාර්තාව ජනාධිපතිට

හේතු හදුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය පිළිබද අන්තර්ජාතික විශේෂඥ උපදෙස් වීමසීම වෙනුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය එක්ව පැවැත්වූ වැඩමුළුවේ වාර්තාව ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීම අද (06) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත වෛද්‍ය ජෙකොබ් කුමරේසන් ( Dr. Jacob Kumaresan ) මහතා විසින් වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීය.