රෝගියා, පවුල සහ ප්‍රජාව සඳහා සුභසාධනය

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

 • තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික්කවල අඩු ආදායම්ලාභී රෝගීන් සඳහා ජීවනාධාර ලබා දීම.
 • රෝගීන්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් අරමුදලක් ඇති කිරීම.
 • වකුගඩු රෝගය හේතුවෙන් මිය ගිය තනි මාපිය පවුල් සඳහා ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම. ‍
 • වකුගඩු රෝගය හේතුවෙන් දෙමාපියන් අහිමිවූ උසස්පෙළ හදාරන පාසල් සිසුන්ට ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීම.
 • රෝගී මව්පියන් ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.
 • නිවාස නොමැති , රෝගය නිසා අසරණ වූ පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීම.
 • රෝගී පවුල්වල ගෘහ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම.
 • මනෝ සමාජීය උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • ප්‍රතිකාර සඳහා දුර බැහැර සිට පැමිණෙන රෝගීන්ට හා ඔවුන්ගේ භාරකරුවන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව නේවාසිකව සිටීමට සුදුසු ස්ථාන සැකසීම.

 

ජනාධිපති අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

 • වකුගඩු රෝගයෙන් දෙමාපියන් අහිමි වු අපොස (උ/පෙ) සිසු සිසුවියන් සදහා මාසික ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානයන් සිදු කිරිම.

මේ යටතේ,

 • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිසු සිසුවියන් 64 දෙනෙකුටද
 • වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ 14 දෙනෙකුටද
 • බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 33 දෙනෙකුටද ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කරන ලදී.

 • සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍යාංශය මඟින් මූලය අවිනිශ්චිත වකුගඩු රෝගය පැතිරී ඇතැයි නිර්ණය කර ඇති දිස්ත්‍රික්කවල වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් රු.3000.00ක දීමනාවක් ලබා දීම.
 • මේ යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 11ක රෝගීන් 29000කට පමණ මූල්‍යාධාර ලබා දීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.

නිවාස ලබාදීම හා අලුත්වැඩියාව

 • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වකුගඩු රෝගීන් සිටින පවුල් 10කට පරිත්‍යාගශීලීන් මගින් නිවාස ඉදිකිරිම සඳහා මුල්‍යමය සහ ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම.
 • බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් 7 දෙනෙකු සඳහා නිවසේ සිට සිදුකරනු ලබන රුධිර කාන්දුකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කාමරයක් ලබාදීමට කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.
 • නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය එක්ව නිවාස නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී වකුගඩු රෝගී පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීමට කැබිනට් සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.

වකුගඩු රෝගීන් හා ඔවුන්ගේ භාරකරුවන්ට නවාතැන් පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීම.

 • අනුරාධපුර මහ රෝහල් භූමියේ ඉදිකිරීමට නියමිත නේවාසිකාගාරයේ  වටිනාකම රුපියල් මිලියන 276
 • මහනුවර මහ රෝහල් භූමියේ ඉදිකිරීමට නියමිත නේවාසිකාගාරයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 326
 • ගිරාඳුරුකෝට්ටේ රෝහල් භූමියේ ඉදිකිරීමට නියමිත නේවාසිකාගාරයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 40
 • මාලිගාවත්ත මහ රෝහලේ නවීකරණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

චීන ආධාර යටතේ පොළොන්නරුව වකුගඩු රෝහල ඉදිකිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධිකරණය කිරීම.