පිරිසිදු පානීය ජලය සම්පාදනය

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

 • බවුසර් මගින් පිරිසිඳු පානීය ජලය සැපයීම.
 • වැසි ජල ටැංකි ඉදි කිරීම.
 • ප්‍රති ආශ්‍රැතිකරණ ජල පද්ධති (RO plants) ලබා දීම.
 • විශාල RO plants ලබා දීම හා පාසල්වලට කුඩා ප්‍රමාණයේ RO plants ලබා දීම.
 • පවතින ජල සම්පාදන ක්‍රමවල සේවා දීර්ඝ කිරීම.
 • නව ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන ක්‍රම ඇරඹීම.
 • පවතින ජල සම්පාදන ක්‍රම පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
 • විශාල ජල පෙරන යන්ත්‍ර සහ ගෘහස්ථ ජල පෙරන යන්ත්‍ර ලබා දීම.
 • ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ජල සැපයුම් ක්‍රමවල තාක්ෂණික යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂාව හා අධීක්ෂණය
 • අදාළ රසායනාගාර පහසුකම් දියුණු කිරීම.

විශේෂිත වැඩසටහන්

 • 2018 වන විට වකුගඩු රෝගයෙන් බලපෑමට ලක්වී ඇති ප්‍රදේශවලට පිරිසිඳු පානීය ජලය සැපයීම.
 • ප්‍රති ආශ්‍රැතිකරණ ජල පද්ධති (RO Plant) දීම.
 • අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව ඇතුළුව බලපෑමට ලක්වී ඇති බල ප්‍රදේශවල හා පාසල්වලට මේ වන විට RO Plant 170 පමණ සෑදීමට ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇති අතර, ඒවා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මගින් ඉදි කෙරෙමින් පවතී. ඒ සඳහා වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 201 කට ආසන්නය.
 • දානපතී ආයතනවල ආධාර මත මේ වන විට මිලියන 50ක පමණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇත

ගෘහස්ථ ජල පෙරන යන්ත්‍ර හා වැසි ජල ටැංකි ලබා දීම

 • ශ්‍රී ලංකා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කරන ගෘහස්ථ ජල පෙරණ උපකරණ වකුගඩු රෝගී පවුල් සඳහා 753ක් පමණ ලබා දී ඇත.
දිස්ත්‍රික්කය ගෘහස්ථ ජල පෙරන උපකරණ ලබාදුන් ප්‍රමාණය
අනුරාධපුර 200
වවුනියාව 100
බදුල්ල 276
කුරුණෑගල 177
 • වැසි ජල ටැංකි 50ක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් අතර බෙදා දීම සිදු කළ අතර ඉදිරියේදී අවශ්‍යතා පවතින ප්‍රදේශ සඳහා තවදුරටත් වැසි ජල ටැංකි ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.