සමීක්ෂණ, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

 • දිගු කාලීන අන්තර් ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ සඳහා ජාතික හා අන්තර්ජාතික පර්යේෂකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් සාමූහික මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම
 • අන්තර් ක්ෂේත්‍ර බහු ආංශික සහයෝගී පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම
 • විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම
  • මූලය හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගයට හේතුවිය හැකි කෘෂි රසායන, ජලය හා ජලයේ අඩංගු බැර ලෝහ, සිලිකා, අධික උෂ්ණත්වය, ආතතිය, විජලනය සහ වෙනත් අවදානම් සාධකවල බලපෑම තහවුරු කර ගැනීම
  • ප්‍රතිකාර සඳහා වඩාත් පහසු සහ අඩු වියදම් ක්‍රම හඳුනා ගැනීම.
  • රෝගීන් කළමනාකරණය, සමාජ සුභසාධනය හා සහන සත්කාර සේවා වැඩිදියුණු කිරීම.
 • කෙටිකාලීන පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියකට පහසුකම් සැලසීම තුළින් ඉකිමන් ප්‍රතිඵල හා පිළිතුරු යෝජනා ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යාම
 • සමාජ ආර්ථික සමීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීම
 • මූලය හඳුනා‍ නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග‍යේ මූලය නිශ්චිතව හඳුනාගැනීම.
 • අන්තර් ක්ෂේත්‍ර බහු ආංශික සහයෝගීතාවයෙන් කාර්යක්ෂමව පර්යේෂණ සිදුකිරීම.
  • 16/12/2015 දින දෙස් විදෙස් පර්යේෂකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ සමුළුවක් පැවැත්වීම.
  • 15/03/2016 දින චීන විශේෂඥ දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩමුළුවක් පැවැත්විය. මේ සමඟ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා රසායනාගාරයක් ප්‍රදානය කිරීමද සිදුවිය.
  • 26/04/2016, 27, 28, දිනයන්හි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමඟ සමගාමීව දෙස් විදෙස් විද්වතුන්ගේ සමුළුවක් පැවැත්විණි.
 • තවදුරටත් පර්යේෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙමින් පවති.