සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර සහ පෝෂණය

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග 

  • බෝග සඳහා පොහොර නිර්දේශ කිරීම (බෝගයේ පෝෂක අවශ්‍යතා හා පස් පරීක්ෂා කර පොහොර යෙදීමේ නව නිර්දේශ ලබාදීම, ආනයනික පොහොරවල යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කර නිර්දේශ ලබාදීම සහ වාණිජව භාවිතවන කොම්පෝස්ට් නිදර්ශක පරීක්ෂා කිරීම)
  • කාබනික වගාව ප්‍රචලිත කිරීම (කාබනික වගා ගම්මාන පිහිටුවීම, කාබනික නිෂ්පාදන සහතික කරන ක්‍රමවේදයන් ස්ථාපිත කිරීම)
  • ගොවිජනතාව යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (Good Agricultural Practices) පිළිබඳව    දැනුවත් කිරීම.
  • ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන් භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම.
  • පාරම්පරික කෘෂිකාර්මික දැනුම ප්‍රචලිත කිරීම.
  • පළිබෝධනාශක භාවිතය පාලනය කිරීම (පළිබෝධනාශකවල බැරලෝහ පරීක්ෂා කිරීම, ආහාරවල පලිබෝධනාශක අවශිෂ්ට පරීක්ෂා කිරීම, පළිබෝධනාශක හිස් බඳුන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම, කෘෂි තාක්ෂණ අලෙවි නියෝජිතයින් පුහුණු කිරීම).
  • ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව වස විසෙන් තොර කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි ජාලයක් ස්ථාපනය කිරීම.