සක්‍රීය නිරීක්ෂණ දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

  • දැනට හඳුනාගත් වකුගඩු රෝගීන් පිළිබඳව හා අදාළ අනෙකුත් තොරතුරු දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම.
    • දැනට හඳුනාගෙන ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව. ඔවුන්ගේ තොරතුරු , රෝගයට හේතුවිය හැකි සාධක සහ මානව හා භෞතික සම්පත් පිළිබඳ දත්ත, පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම.
  • දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම.
  • භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය (GIS) භාවිතා කර ක්ෂුද්‍ර මට්ටමේ සිට සාර්ව මට්ටම දක්වා වකුගඩු රෝගීන්ගේ අවකාශීය ව්‍යාප්තිය සිතියම් ගත කිරීම.
  • රෝගය පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ( Sentinel Sites ) පිහිටවීම.