රෝගීන් පෙර හඳුනා ගැනීම (Screening)

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

  • රෝගීන් පෙර හඳුනාගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් (රෝහල් තුළ හා ජංගම සේවා තුළින්)පරීක්ෂා කිරීම.
  • මානව සම්පත් සම්පාදනය (විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් හා අනෙකුත් සහායකයින් ලබාදීම)‍
  • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය (සායන මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම, පෙර හඳුනාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය රසායනාගාර උපකරණ සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම)
  • පෙර හඳුනාගැනීමේ සායන පැවැත්වීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික අත්පොත් ලබා දීම සහ රෝගීන්ගේ වාර්තා සටහන් පොත් ලබාදීම.
  • ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් සිදුකරන රෝගීන් හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණ විධිමත් කිරීම.

විශේෂිත වැඩසටහන්

  • මේ වන විට වකුගඩු රෝග නිවාරණ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ජාතික වැඩසටහන් 03ක් බදුල්ල අනුරාධපුර හා වවුනියා දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක කර ඇත.
  • බදුල්ල, අනුරාධපුර හා වවුනියා දිස්ත්‍රික්කවල ඊට සමගාමීව, වකුගඩු රෝගීන් පෙර හඳුනා ගැනීම (screening) සිදු කර ඇත.
නගරය පරික්ෂා කළ පමාණය රෝගීන් ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රමාණය
වවුනියාව 1000  

මෙම පරීක්ෂාවේදී  8%ක

ප්‍රතිශතයක් රෝග

ලක්ෂණ පෙන්වන බව

තහවුරු කර ඇත.

බදුල්ල 28000
අනුරාධපුර 1000
  • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් වසරකට රෝගීන් ලක්ෂ 05 බැගින් (screening)පරික්ෂාවට ලක්කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.