රෝග නිවාරණය සඳහා චර්යා ප්‍රවර්ධනය

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග

 • සියලු ආයතන සම්බන්ධීකරණය වූ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තුළින්, එනම් රැස්වීම්, වැඩමුළු, කණ්ඩායම් සාකච්ඡා හා සිද්ධි අධ්‍යයන මගින් වකුගඩු රෝගය ඇතිවෙන ආකාරය, පැතිරීම හා වැළැක්වීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
 • ගොවි ජනතාව, පාසල් සිසුන්, ගුරුවරුන්, තරුණ තරුණියන්, ගැබිනි මාතාවන්,ගෘහණියන්, ප්‍රජා සංවිධාන, රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුලු මහජනතාව සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුළින් දැනුවත් කිරීම.
 • රූපවාහිනී දැන්වීම් ප්‍රචාරය සහ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වීම.
 • පූර්ව ප්‍රචාරක පට ප්‍රදර්ශනය(Trailers).
 • වාර්තාමය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය.
 • ගුවන්විදුලි සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම.
 • ගුවන්විදුලි දැන්වීම් ප්‍රචාරය.
 • මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුළින් දැනුවත් කිරීම.
 • පුවත්පත් දැන්වීම් පළකිරීම
 • ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය
 • වෙනත් කලා මාධ්‍ය මගින් දැනුවත් කිරීම.
 • වීදි නාට්‍ය මගින් පාසල් ළමුන් ඇතුළු සුදුසු කණ්ඩායම් දැනුවත් කිරීම.
 • ජංගම සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් (කෙටි චිත්‍රපට) පැවැත්වීම.
 • වකුගඩු රෝග නිවාරණය සඳහා පාසල් මට්ටමින් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම.
 • වකුගඩු රෝග නිවාරණයට අදාළ සවිස්තර කරුණු පාසල් විෂය නිර්දේශ තුළටඇතුළත් කිරීම, ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම, නව විෂය නිර්දේශ ඇතුළත් පෙළ පොත් මුද්‍රණය කොට සියලුම පාසල්වලට බෙදාහැරීම.
 • චිත්‍ර, පෝස්ටර්,කෙටිකතා , කවි ඇතුළු තරඟ පැවැත්වීම.
 • පාසල් තුළ ජල මිතුරු සමාජ ස්ථාපනය කිරීම.
 • ජනතාවගේ චර්යා රටා යහපත් ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා අවදානම් ප්‍රදේශවල ග්‍රාම කමිටු පිහිටුවීම තුළින් සමාජ සවිබල ගැන්වීම.
 • ප්‍රජාවගේ චර්යාවන් වෙනස් වීම නිරීක්ෂණය කිරීම.විශේෂිත වැඩසටහන්

 • අනුරාධපුර, වවුනියාව හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාමීය මට්ටමින් හා පාසල් මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම් සිදු කර ඇත. අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලදීද මෙම කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය.
 • අත්පත්‍රිකා, අත්පොත් හා සඟරා දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රමවේද ලෙස යොදාගැනිම.
 • පාසල් පාදක කර ගත් නිර්මාණ තරඟාවලියක් මඟින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. ( කෙටිකතා, පද්‍ය රචනා, චිත්‍ර, දැනුම මිනුම, කෙටි නාට්‍ය)