රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම

ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග 

  • මානව සම්පත් සම්පාදනය කිරීම (විශේෂයෙන් වෘක්කවේද විශේෂඥයන්, හෙද හෙදියන් සහ අනෙකුත් සහායක කාර්යමණ්ඩල).
  • රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම වැනි වෙනත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.
  • රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ නොකඩවා ලබා දීම.
  • රුධිර පිරිසිදු කිරීමේ නව මධ්‍යස්ථාන (Dialysis Centers) ඉදි කිරීම.
  • රුධිර පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍ර (Dialysis Machine) සහ රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම.
  • වකුගඩු ඒකක ඉදි කිරීම.
  • වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ කටයුතු වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම.
  • ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සායන මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීම.
  • දැනට සාර්ථකව ප්‍රතිකාර කරන දේශීය පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ දැනුම ප්‍රායෝගික චිකිත්සා පද්ධතියට එක් කර ගැනීම.