(සිංහල) වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය(සිංහල) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන(සිංහල) ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

(සිංහල) වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය

(සිංහල) ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සදහා සහාය දැක්වීමට නෙදර්ලන්තය ඉදිරිපත් වී සිටින අතර...

(සිංහල) කියවන්න

(සිංහල) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන

(සිංහල) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

(සිංහල) කියවන්න

(සිංහල) ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

(සිංහල) කියුබාව සහ එල් සැල්වදොර් රටවල වෛද්‍ය විශේෂඥ නියෝජිතයින් සමග වකුගඩු රෝග නිවාරණය පිළිබදව පැවති සාකච්ඡාවක්...

(සිංහල) කියවන්න
(සිංහල) වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය(සිංහල) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන(සිංහල) ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය
(සිංහල) වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය(සිංහල) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන(සිංහල) ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு சனாதிபதி செயலணி

மேன்மைதங்கிய சனாதிபதி அவர்களது “மைத்ரி ஆட்சி… நிலையான நாடு” கொள்கைப்பிரகடனத்தில், இந்நாட்டின் வரட்சி வலய மாவட்டங்கள் பலவற்றில் பேரிடராக வியாபித்துள்ள சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்குறியதாக சனாதிபதி அவர்களது ஆலோசனை மற்றும் நேரடிக் கண்காணிப்பின் கீழ் சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு சனாதிபதி செயலணி தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவினைப் பெற்றுக் கொள்ளலும் பரிமாறிக் கொள்ளலும் நுட்பமான (சரியான) முறைகளைக் கையாளல், நோய்த்தடுப்பு, சிகிச்சையளித்தல் மற்றும் பாதிப்பிற்குள்ளானவர்களின் நலன்புரி செயற்பாடுகள், ஒருங்கிணைப்பு செயற்பாட்டினூடாக இடம்பெறுவதனை நோக்கமாகக் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு சனாதிபதி செயலணியானது அபிவிருத்தி மற்றும் விசேட கருத்திட்டப் பிரிவின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதோடு அதன் கடமைகள் பின்வருமாறு :